Menu

Profil školy História školy New sub page

O škole

Profil školy

 

 

Základná škola Dr.Vladimíra Clementisa v Tisovci je od 1.januára 2002 škola s právnou subjektivitou. Je plnoorganizovaná, má špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou školy je školský klub detí, školská jedáleň, dve telocvične a Športový areál Rudolfa Valentu.

 

Vízia školy:

Byť modernou školou, kde každý môže byť úspešný na ceste k poznaniu, škola smerujúca k vyššej spokojnosti zákazníka – žiaka, rodiča, spoločnosti.

Poslanie školy:

Poskytnúť rodičom, žiakom modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a šťastným deťom. Našou snahou je pripraviť žiakov na reálny život a aktívne riešenie problémov. Každému žiakovi poskytovať individuálny prístup a orientovať sa na osobnosť dieťaťa, a to nielen v čase vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách v školskom klube, alebo pri záujmovej činnosti.

Hodnoty, ktoré škola uznáva:

 • sloboda a zodpovednosť
 • úcta a ľudskosť
 • spolupráca a dôvera
 • pocit bezpečia

 

Silné stránky školy:

 • podpora tvorivých učiteľov
 • kreativita učiteľov
 • bazén, ihriská, dve vlastné telocvične
 • úspechy v športe
 • mimoškolské akcie
 • záujmová činnosť
 • družba s Rumunskom
 • ŠKD - ranná služba a letná činnosť
 • letný tábor zameraný na spoznávanie kultúry a prírodných krás Slovenska
 • zapájanie do projektov

 

Zámery rozvoja školy:

 • zvyšovať rozvoj funkčnej gramotnosti žiaka
 • zlepšovať úroveň čitateľskej gramotnosti
 • skvalitňovať edukačný proces v anglickom jazyku prostredníctvom kooperatívneho vyučovania
 • zavádzať rovesnícke vyučovanie v prírodovedných predmetoch
 • stať sa Zelenou školou
 • zabezpečovať požadovanú kvalitu výchovno vzdelávacieho procesu starostlivosťou o kvalifikačnú štruktúru pedagogického zboru

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

  zs1tisovec@gmail.com

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3926471

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.