Profil školy História školy New sub page

O škole

Profil školy

 

 

Základná škola Dr.Vladimíra Clementisa v Tisovci je od 1.januára 2002 škola s právnou subjektivitou. Je plnoorganizovaná, má špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou školy je školský klub detí, školská jedáleň, dve telocvične a Športový areál Rudolfa Valentu.

 

Vízia školy:

Byť modernou školou, kde každý môže byť úspešný na ceste k poznaniu, škola smerujúca k vyššej spokojnosti zákazníka – žiaka, rodiča, spoločnosti.

Poslanie školy:

Poskytnúť rodičom, žiakom modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a šťastným deťom. Našou snahou je pripraviť žiakov na reálny život a aktívne riešenie problémov. Každému žiakovi poskytovať individuálny prístup a orientovať sa na osobnosť dieťaťa, a to nielen v čase vyučovania, ale aj v popoludňajších hodinách v školskom klube, alebo pri záujmovej činnosti.

Hodnoty, ktoré škola uznáva:

 • sloboda a zodpovednosť
 • dôvera v rast žiaka
 • uznanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi
 • chyba ako prostriedok učenia
 • spolupráca
 • učenie sa činnosťou

 

Silné stránky školy:

 • podpora tvorivých učiteľov
 • ochota učiteľov vzdelávať sa
 • zapájanie učiteľov do aktivít školy
 • spolupráca s mestom a inými subjektami
 • bazén, dve vlastné telocvične
 • práca s individuálne začlenenými žiakmi
 • zapájanie do projektov
 • materiálno-technické vybavenie
 • relatívne mladý pedagogický kolektív so záujmom o prácu s deťmi

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3663042

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.