Menu

 • Akcie školy na september

  3.9. - slávnostný začiatok školského roka 2018/2019, pred ZŠ

   

  3.9. – pripomienka výročia SNP na námestí, 2.stupeň

   

  7.9. - JA A PENIAZE, tematické vyučovanie  - finančná gramotnosť, 1.stupeň

   

  3.9.-9.9. - výmenný pobyt do TĂUŢII MAGHERĂŞ /Rumunsko/ zameraný na plavecký výcvik, prezentáciu slovenského folklóru a komunikáciu v anglickom jazyku, 15 žiakov zo 7.-9.ročníka

   

  13.9. -Lesný skanzen Tisovec, natáčanie reportáže pre TV JOJ, evinrotím a VIII.B

   

  24.9. - návšteva MATEJA TÓTHA – slovenského olympionika v rámci ŠPORTOVEJ AKADÉMIE O2, autogramiáda

   

  26.9.- EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, tematické vyučovanie na hodinách cudzích jazykov, 2. stupeň

   

  27.9. – BEH ULICAMI MESTA so začiatkom o 10.00 hod., 1.stupeň sa učí 1.-2.hodinu, 2.stupeň sa učí 1.-3. hodinu, potom sa zúčastníme bežeckých aktivít, predpokladaný koniec je o 12.30 hod. 

 • Natáčanie s pánom Ekkertom

  Do galérie Natáčanie s pánom Ekkertom boli pridané fotografie.

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Do galérie Začiatok školského roka 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ Dr.V.Clementisa v Tisovci oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 

  3. septembra 2018  o 8.30hod.

  pred základnou školou.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Dňa 29.júna 2018 sme slávnostne ukončili uplynulý školský rok. Spolu s nami tak spravili i naši hostia: primátor mesta p. P. Mináč, prednosta mesta p. T. Tokár, poslanci mestského zastupiteľstva p. I. Milecová, p. K. Kubíni a p. H. Homoľová, predsedkyňa rodičovskej rady p. L. Magyarová a riaditeľ ZUŠ Tisovec p. M. Matucha.   Osobitne sme privítali vzácnych hostí z partnerského mesta v Tăuţii Măgherăuş Rumunsku, s ktorým organizujeme výmenné pobyty pre našich žiakov zamerané na rozvoj komunikácie v anglickom jazyku a sekundárne na zdokonaľovanie v plaveckých technikách. Ich návšteva bola vhodnou príležitosťou pre slávnostné odovzdanie partnerskej zmluvy s našimi školami, ktorú sme spoločne podpísali.

  Bol to deň odovzdávania pochvál a ocenení za desaťmesačnú prácu venovanú príprave na vyučovanie, učeniu, ale tiež ochote pomôcť učiteľom i škole. Snahou vedenia školy je odmeniť  všetkých žiakov, ktorí si to zaslúžia. Z tohto dôvodu sme organizovali výlet za odmenu do Zveroparku, ktorí sa uskutočnil ešte 31.5.2018 a zúčastnilo sa ho 38 žiakov.

  S radosťou môžme povedať, že tento rok mohla pani riaditeľka na konci školského roka pochváliť až 90 žiakov za výborný prospech, vzorné správanie alebo reprezentáciu školy v športových i vedomostných súťažiach. Tradične je  oceňovaný knižnou odmenou najlepší žiak triedy. V tomto roku to boli:

  0.A – R. Boldyová

  I.A – S. Katreniaková

  II.A – V. Fazekašová

  II.B – M. Zsélyiová

  III.A – R. Zvara

  III.B – N.Tokárová

  IV.A – D.Bari

  V.A – P.Sokol

  V.B – P.Oláh

  VI.A – L. Liptáková

  VI.B – AS. Očovanová

  VII.A – Z. Jurčiaková

  VII.B – Z.Trnavská

  VIII.A – A. Kochanová

   VIII.B – A.Genda

   IX. A – V.Brndiarová

  V deviatom ročníku organizujeme Deň prezentácií v anglickom jazyku.  V tento deň žiaci prezentujú prezentačné a komunikačné zručnosti nadobudnuté počas štúdia v škole prostredníctvom pripraveného projektu. V tomto roku za najlepších angličtinárov sme vyhlásili žiačky IX.A: Simona Spodniaková a Viktória Brndiarová.

  Superlatívom najlepšia trieda sa môže pochváliť  VII.B a najkrajšia trieda je III.B.

  V škole tradične organizujeme zber papiera. Tohtoročné výsledky sú nasledovné:

  triedy:  

  1.miesto -  VI.B, 2.miesto - VI.A, 3.miesto - V.A,

   jednotlivci:

  1.miesto -   Alex Krajči, 2.miesto - Liana Liptáková , 3.miesto – Katarína Dominiková.

  V tomto školskom roku sme začali zbierať  staré batérie. Každý mesiac žiaci environmetálneho krúžku poctivo sčitovali donesené batérie. Celkovo sa vyzbieralo neskutočných 18 719 ks starých batérií. Za zber batérií získali prvé miesta:

   1. stupeň -  I.A

  2.stupeň - VI.B

  Najviac očakávané je vždy vyhlásenie najlepšieho absolventa školy, ktorému je vecná cena, venovaná primátorom mesta, odovzdaná na slávnostnom zastupiteľstve v rámci dní mesta. V tomto roku sa najlepšou absolventkou stala žiačka VIII.B a získala tak notebook:

  Nina Hrončeková – za výborný prospech, reprezentáciu školy v športových a iných súťažiach a pomoc pri lyžiarskom výcviku v rumunskými žiakmi.

  Tablet dostala žiačka IX.A triedy:

  Simona Spodniaková – za vzorné správanie a úspešnú reprezentáciu školy najmä v športových súťažiach.

  Pri príležitosti ukončenia 1.stupňa bola vyhlásená za najlepšiu žiačku 1.stupňa Štefánia Kožiaková za vzorné správanie, výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v rôznych  vedomostných súťažiach, v rámci ktorých dosiahla vynikajúce výsledky. Naša škola Števke venovala tablet.

  Na slávnostnom zastupiteľstve bola ocenená Ing. Kochanová. Pôsobí v našej škole 17 rokov. Počas tohto obdobia prekonala enormnú cestu sebarozvoja a profesionálneho rastu, čoho dôkazom je absolvovanie doplnkového štúdia matematiky, neskôr geografie a v súčasnosti sa hlási na štúdium informatiky. V škole pôsobí aj v pozícii výchovného a kariérového poradcu. Pre školu je veľkým prínosom aj v oblasti organizovania voľného času žiakov. Pravidelne pre nich organizuje exkurzie a letné tábory. Školu podporuje nielen svojou prácou a kreativitou, ale aj ako sponzor. Pripravuje rôzne upomienkové darčeky pre žiakov a priateľov školy. Okrem žiakov sa venuje aj práci pre pedagógov. Pôsobí vo funkcii predsedu odborovej organizácie, kde háji ich záujmy. Je energická, empatická a pri problémoch vždy hľadá vhodné riešenia.

  Záver slávnostného ukončenia školského roka vždy patrí našim najstarším a ich rozlúčke. Predtým však dostali od všetkých pedagógov rukami  pani riaditeľky sladké perníkové srdiečka ako prejav uznania, že dokázali naplniť status deviataka so cťou. Osobitne boli ocenení  štyria žiaci, ktorých sme nazvali servismani pre ich ochotu vždy pomôcť pri rôznych akciách školy nielen v poslednom roku štúdia, ale počas celých piatich rokov strávených na 2.stupni: R. Hlavatý, V.Košičiar, T. Husanica a P. Maťko.  Ich rozlúčka končila slávnostným sľubom budúcich deviatakov, ktorý prečítali ôsmaci M. Košičiar a L.Guzmová. Zaviazali sa aj naďalej šíriť vysoký štandard správania sa deviatakov.

  Na záver sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí škole pomáhajú. Aj v tomto školskom roku sme intenzívne spolupracovali s mestom Tisovec ako našim zriaďovateľom. Mesto nám vychádza v ústrety materiálne, finančne, pomáhajú nám s dopravou na rôzne súťaže ako aj školské akcie, niekedy aj personálne. Schválili finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení. Prispievajú na interiérové vybavenie školského klubu, školskej jedálne a kuchyne. Rodičovská rada nám vypomáha finančne pri rôznych školských akciách a pri oceňovaní. Ďalším naším veľkým sponzorom hlavne, čo sa týka materiálnej pomoci a vzdelávacích aktivít sú Mestské lesy Tisovec.  Materiálne nám vypomáhajú aj Služby mesta Tisovec a rôzni drobní podnikatelia. Výlet za odmenu pre žiakov bol sponzorovaný Mestskými lesmi v Revúcej, firmou Ekometal v Tisovci a Off road- Ľ. Manica Tisovec.

   

 • OZNAM

  PRACOVNÉ MIESTO - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

  Základná škola Dr. V. Clementisa v Tisovci a Evanjelické gymnázium v Tisovci hľadajú školského psychológa na plný úväzok /polovičný úväzok v EGT a polovičný úväzok v ZŠ/ s nástupom od 1.septembra 2018.

  Požadované vzdelanie:

  • VŠ II. stupeň v odbore psychológia alebo VŠ II. stupeň učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii so psychológiou

  Plat: podľa platnej legislatívy so zaradením ako odborný zamestnanec

  Žiadosť so životopisom pošlite

  1x na adresu školy: Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 980 61 Tisovec

  1x na adresu školy: Evanjelické gymnázium, Jesenského 836. 980 61 Tisovec

  V prípade na emailové adresy: skola@egt.skriaditel@zsfranti.edu.sk

  Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnych číslach: 047/55 11 700, 074/54 93 207

 • OČAP 2. stupeň

  Do galérie OČAP 2. stupeň boli pridané fotografie.

 • Divadlo na Dni mesta

  Do galérie Divadlo na Dni mesta boli pridané fotografie.

 • koniec šk.r.2017/2018

  Do galérie koniec šk.r.2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Divadelné predstavenie Pekelné tajomstvo

  Do galérie Divadelné predstavenie Pekelné tajomstvo boli pridané fotografie.

 • VÝLET „ LESNÝ SKANZEN V TISOVCI“

   

   Naša základná škola aj tento rok v spolupráci s Mestskými lesmi zorganizovala  súťaž v zbere gaštanov. Aj takýmto spôsobom sme zabezpečili zvieratám v lese potravu na zimu. 

  Najusilovnejší sme boli my –„ najmenší“ a nazbierali sme najviac gaštanov.  Dôkazom, že naša snaha neostala nepovšimnutá bol výlet do LESNÉHO SKANZENU V TISOVCI. Milí lesníci nám ukázali rôzne spôsoby spracovania dreva, porozprávali o okolitej prírode a nechýbala ani ,,opekačka špekačiek“ a odmena v podobe sladkých balíčkov. Budúci rok sa určite zapojíme znova.

   Ďakujeme 1.A trieda

 • Slávnostné ukončenie šk.roka 2017/2018

  Riaditeľstvo ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 29.júna 2018 o 8.00hod. pred základnou školou.

 • Školský výlet - Sv. Anton - Banská Štiavnica

  Dňa 20.júna 2018 žiaci III.A, B a IV.A sa autobusom odviezli do Banskej Štiavnice. Navštívili sme Sv. Anton-poľovnícky kaštieľ. V jeho krásnom okolí sme plnili aktivity, ktoré pripravili  lesníci. Medzi úlohami sme si urobili exkurziu interiéru nádherného kaštieľa a ochladili sme sa v bani Bartolomej. Deň prešiel veľmi rýchle a nám zostali už iba spomienky.

  Mgr. Bošelová, Mgr. Goldschutterová, Mgr. Pastýrová

 • Školský výlet VII.B a V.A

  Do galérie Školský výlet VII.B a V.A boli pridané fotografie.

 • Súťaž Príroda okolo nás

  Do galérie Súťaž Príroda okolo nás boli pridané fotografie.

 • Súťaž Baby Program

  Do galérie Súťaž Baby Program boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods.5   zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje na dni 27.-28. júna 2018 z prevádzkových a organizačných dôvodov /rozsiahla rekonštrukcia sociálnych zariadení a vzdelávanie učiteľov/.

  riaditeľské voľno

  pre žiakov 0.- 9. ročníka. Záver školského roka 2017/2018 a slávnostné odovzdávanie vysvedčení bude 29. júna 2018 /piatok/.

  Školská jedáleň bude v prevádzke, ale žiaci budú vyhlásení, preto si musia ísť obedy nahlásiť osobne. V prevádzke bude aj školská družina.

 • ŠKD - DEŇ OTCOV

  Dňa 15.júna sme oslávili blížiaci sa deň otcov v našom školskom klube zaujímavými aktivitami. Oteckovia  ba aj starý otcovia strávili príjemné popoludnie so svojimi ratolesťami.

 • „Po stopách SNP v Gemeri a Malohonte“

  V piatok 15.júna 2018 sme sa vydali na cestu „Po stopách SNP v Gemeri a Malohonte“, ktorú organizovala Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistického odboja Rimavská Sobota. Táto exkurzia bola organizovaná pre žiakov, ktorí sa v máji zapojili do súťaže o 2.svetovej vojne, ktorú oblastná organizácia uskutočňuje každoročne pri príležitosti výročia skončenia 2.svetovej vojny. Keďže sme skončili na 3. mieste, na exkurziu sme sa tešili spolu s tromi žiakmi deviateho ročníka: Marek Adamek, Štefan Gondáš a Peter Maťko.

  Vyrazili sme z Rimavskej Soboty, kde sme sa stretli s kamarátmi zo súťaže a skupina približne 40 žiakov sme vyrazili k prvej zastávke. Bola ňou malá dedinka Čierny Potok. Odborným výkladom nás poctil JUDr. Jozef Pupala, ktorý pri každom pomníku vyrozprával dojímavé príbehy a spletité osudy obetí vojny v našom regióne. Príbehy boli ukážkou ničivého vplyvu vojny na obyčajný, bežný a každodenný život ľudí danej doby. Aj v dnešnej dobe je potrebné tieto príbehy rozprávať, aby nezapadli prachom zabudnutia. Ďalšou zastávkou bola obec Hodejov. Pri každom pomníku obetiam 2.svetovej vojny vybraná škola s úctou položila ružu a venovala krátku pietnu spomienku obetiam. Takto sme prešli miestami Jesenské, Kociha, Hnúšťa, Klenovec, Dielik a Tisovec, ktorý bol pre nás konečnou zastávkou. Najatraktívnejšia však bola možnosť prehliadky dvojpriestorového bunkra v Jesenskom, ktorý stojí dodnes vďaka svojej blízkosti k železnici. Tu sme mali možnosť vojsť do vnútra a na chvíľu sa vžiť do kože vojakov plniacich si svoju vlasteneckú povinnosť v tomto obrannom zabezpečení v roku 1938. Na záver cesty sme doplnili energiu obedom v reštaurácii Centrál, na ktorý nás pozvala organizácia SZPB.

  V mene svojich žiakov i vo svojom sa chcem poďakovať organizátorom za túto exkurziu. Bol to pre nás príjemný deň spojený obohacujúcim a poučným zážitkom.

  PaedDr. A. Keletiová

 • Preventívna výchovná činnosť pre žiakov 4. ročníka

  Žiaci IV.A triedy v šk. roku 2017/2018 boli zapojení do projektu Preventívna výchovná činnosť žiakov 4. ročníka. Počas školského roka sme mali tri stretnutia s p. Vetrákovou z Okresného hasičského a záchranárskeho zboru z Rimavskej Soboty. Všetky aktivity teoretické i praktické boli zaujímavé. Pomôcky a ukážky hasičských prístrojov a nástrojov: hadice, koncovky, prúdnice, spojnice, rôzne druhy odevu, žiakov nenechalo nečinných. Chytalo sa, obzeralo, skúšalo, diskutovalo, kreslilo. Pozerali sa videá zobrazujúce zásahy hasičov. Stretnutia boli zamerané na témy: Oheň pomocník a nezbedník, Bezpečne v prírode, Evakuácia. Na záverečné stretnutie sa všetci tešili. Zvedavé otázky začali dávať chlapci pri hasičskom aute a pri praktickom vyskúšaní niektorých činností.Možno raz z nich budú hasiči a nadobudnuté znalosti a vedomosti využijú pri záchrane alebo pomoci človeka.

  Napísala: Mgr. B. Bošelová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

  zs1tisovec@gmail.com

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3825180

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.