Menu

 • Vianočné prázdniny

  Riaditeľstvo ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci oznamuje, že vianočné prázdniny začínajú 23.decembra 2018 a trvajú do 7.januára 2019. Začiatok vyučovania po prázdninách je v utorok  8.januára 2019.

 • Rozprávkové Vianoce

  Do galérie Rozprávkové Vianoce boli pridané fotografie.

 • ,,Krásy MAS očami detí,,

  Žiaci 1. stupňa našej ZŠ sa zapojili do I. ročníka výtvarnej súťaže „ Krásy MAS očami detí“.   Žiaci tak mali možnosť prejaviť svoju umeleckú tvorivosť pri vyjadrovaní svojho pohľadu na prírodu okolo nás. Z výtvarných prác porota vybrala najkrajšie, ktoré boli vystavené v MsKS v Tisovci.

  Kategória : Historické a kultúrne pamiatky územia MAS

  1. miesto: Diana Vengrínová

  3. miesto: Simona Katreniaková

  Kategória: Príroda územia MAS

  3. miesto: Kristína Spodniaková

  Našim malým umelkyniam srdečne blahoželáme!!!

 • Akcie na mesiac december 2018

  Akcie na mesiac december 2018

  3.12.-  FUTSAL - chlapci, okresné kolo v Hnúšti, 3.miesto

   

  6.12. MIKULÁŠSKE TRHY

            13.00 hod. námestie – škola bude mať svoj stánok, kde bude ponúkať vianočné ozdoby, ktoré vytvorili žiaci a vianočný punč pripravený našou školskou jedálňou

   

  10.12.   „KRÁSY OČAMI DETÍ“, vyhodnotenie výtvarnej súťaže vo Veľkej klubovni MsKS Tisovec, 14.30 hod.

   

  12.12.-13.12. PYTAGORIÁDA

          matematická súťaž

   

  13.12. „ROZPRÁVKOVÉ  VIANOCE“

            16.00 hod. kinosála MsKS

                          Všetkých srdečne pozývame.

   

  17.-12.-21.12. – PLAVECKÝ VÝCVIK pre žiakov V.A a IV.A v plavárni v Rimavskej Sobote

   

  18.12. VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ

          pre našu školu o 11.00 hod.

   

  19.12. PEČENIE CUKROVINIEK v špeciálnych triedach

   

  20.12. VIANOČNÁ BESIEDKA a DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v špeciálnych triedach

   

  20.12. DISKOTÉKA

          pre žiakov organizuje žiacky parlament,  16.00- 18.00 hod.

   

  21.12.GREEN CHALLENGE

   zelený deň – zelená výzva, vyučuje sa 4.hodiny

   

  21.12. ZBER GAŠTANOV

          vyhodnotenie najlepšej triedy a najlepšieho jednotlivca zberu v spolupráci s Mestskými lesmi Tisovec

   

  23.12.2018 - 7.1. 2019 VIANOČNÉ PRÁZDNINY

 • "Rozprávkové Vianoce"

 • Olympiáda z anglického jazyka

  V pondelok 19. novembra 2018 sa uskutočnila olympiáda z anglického jazyka v kategórii 1A, 1B a 1C. Súťaž sa skladala z dvoch častí. V prvej časti si súťažiaci overili vedomosti písomnou formou a v druhej časti mali žiaci za úlohu zvládnuť konverzáciu v cudzom jazyku. Zúčastnilo sa 10 žiakov. Náročná olympiáda v cudzom jazyku priniesla 1. miesto týmto žiakom:

  Kategória 1A: Peter Brndiar, 7. A

  Kategória 1B: Samuel Keleti, 8. A

  Kategória 1C: Peter Sokol, 6. A

  Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme a víťazom želáme veľa, veľa úspechov v okresnom kole.

 • Gemerský zvonček

  Už po desiatykrát si naši najmladší žiaci prváci overovali svoju usilovnosť a rečnícke umenie v prednese poézie a prózy pod názvom ,,Gemerský zvonček“. Ako každoročne aj tento rok sa táto literárna súťaž konala v Hnúšti na ZŠ NÁBREŽIE RIMAVY. Zúčastnili sa na nej víťazi školských kôl okolitých obcí: Klenovca, Rimavskej Bane, Tisovca a obidvoch základných škôl z Hnúšte.

       V úvode súťaže nás privítal a pozdravil Písmenkový kráľ v sprievode kráľovnej Spievanky. Súťažiacim prváčikom zaželal veľa úspechov v prednese. Spolu s prvákmi odriekal rôzne jazykolamy na správnu artikuláciu hlások. Spolu s kráľovnou Spievankou si zaspievali pesničku Zlatá brána.

       Našu ZŠ reprezentovali štyria žiaci: Simonka Mániová a Deniska Oravcová z 1.A triedy, Artur Krankuš a Zuzka Bútorová z 1.B triedy. Úsilie recitátorov hodnotila trojčlenná porota, ktorá mala veľmi ťažké rozhodovanie. Všetci súťažiaci sa veľmi snažili nezabudnúť ani jedno slovíčko, správne vyslovovať, robiť pauzy, pracovať s hlasom. Nato, že po troch mesiacoch v škole poznajú len niektoré písmenká a slová, si počínali veľmi profesionálne.

       Absolútnou víťazkou súťaže Gemerský zvonček sa stala Simonka Mániová z našej ZŠ. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme !

                                                Mgr. Daniela Dianišková

       

 • Očakávaná návšteva

  Dňa 29. 11. 2018 zavítali do našej ZŠ predškoláci z Materskej škôlky z Tisovca. Pestrofarebné reflexné vestičky rozžiarili celú chodbu na 1.stupni našej Základnej školy v Tisovci. Zvedavé očká našich malých kamarátov si so záujmom prezerali postavičky a celú výzdobu na dverách  I.A a I.B triedy. Pani učiteľka 1.A triedy ich srdečne pozvala do kráľovstva číslic a krajiny Čísielkovo. Písmenkové kráľovstvo ležalo priamo v susedstve. Bolo priam nemožné prehliadnuť jeho pestrofarebnú vstupnú bránu na dverách I.B triedy, vyzdobenú farebnými písmenami.

  Predškolákov z materskej škôlky už netrpezlivo očakávali aj naši prváci. Vlastnoručne zhotovené darčeky mali krásne poukladané v poličke a radili sa, kto komu svoj darček odovzdá. V úvode stretnutia si škôlkári pozreli divadielko Ako dedko ťahal repku, zaspievali pesničku Mikulášku, dobrý strýčku spolu s prvákmi. Nasledovala obrázková abeceda, čítanie slabík, slov i celých viet. Potom už prišla na rad matematika. Predškoláci dostali slovo pri riešení niektorých príkladov a veru nedali sa zahanbiť. Boli aktívni, nápadití, tešili sa zo svojich úspechov.

  Deti z MŠ si vyskúšali, ako sa sedí v školských laviciach. Dostali za úlohu vymaľovať škriatka HUPSA, ktorý ich rozveseľoval celé dopoludnie. Nezbedne pohadzoval svojou oranžovo-zelenou čiapočkou a po očku sledoval, či má na výkrese, čo práve maľujú predškoláci, naozaj žlté vlasy aj topánočky. Keď už mal červené nohavičky a zelenú košieľočku, nadmieru spokojný vymýšľal všetkým veselé hádanky a rozosmieval vtipnými príbehmi.

  V závere milého stretnutia sa deti navzájom obdarovali. Pani učiteľky z MŠ pozvali školákov na nasledujúce spoločné stretnutie do materskej škôlky.

   

   

  Mgr. Daniela Dianišková, Mgr. Alena Pastýrová

   

 • Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti

  Majstrovstvá Slovenska vo viacboji všestrannosti

  V sobotu 24. novembra 2018 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili Majstrovská Slovenska v halovom viacboji všestrannosti. Postup na tieto majstrovstvá si začiatkom mesiaca v Rimavskej Sobote vybojovali Z. Jurčiaková (VIII.A) a M. Košičiar (IX.A). Opäť podali vynikajúce výkony a zaslúžene sa postavili na stupne víťazov i na celoslovenskej úrovni. Z. Jurčiaková sa umiestnila na 1. miesteM. Košičar sa umiestnil na 2. mieste. Srdečne blahoželáme.

  Mgr. Marian Petrok, Mgr. Zdenka Urbancová

 • Futsal žiakov ZŠ

  Futsal žiakov ZŠ

  Dňa 16. novembra 2018 sa v Hnúšti uskutočnilo základné kolo vo futsale žiakov ZŠ. Družstvo našich chlapcov sa v zložení M. Košičiar (IX.A), M. Kubinec (IX.A), Ľ. Boldy (IX.A), M. Marko (IX.A), M. Vaso (VIII.B), S. Pokoš (VIII.B), J. Javorčík (VIII.B), S. Máni a I. Vengrín (VIII.A) umiestnilo na 1. mieste a postúpilo na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 3.decembra 2018, opäť v Hnúšti. Gratulujeme a držíme palce.

   

  Mgr. Marian Petrok, Mgr. Zdenka Urbancová

 • OLYMPIÁDA ZO SJL - školské kolo

  OLYMPIÁDA ZO SJL - školské kolo

  *Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

                  Aj my, v našej škole sme sa už tradične do tejto súťaže zapojili a školské kolo sa uskutočnilo dňa 8. novembra 2018. Zúčastnilo sa ho spolu 15 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka.

  Súťaž sa skladala z troch častí. V prvej časti súťažiaci riešili test, ktorý obsahoval úlohy zamerané predovšetkým na čítanie s porozumením, ale prevetral aj vedomosti žiakov z fonetiky, lexikológie, morfológie a syntaxe. V druhej časti súťaže mali žiaci možnosť prejaviť svoje tvorivé schopnosti. Ich úlohou bolo transformovať text. Porota zložená z pani učiteliek Mgr. Marty Svobodovej, PaedDr. Anny Keletiovej a Mgr. Beáty Gandžalovej hodnotila nielen jazykovú stránku pracovného postupu, ale aj dodržanie témy, žánru, výstižnosť a originalitu. Tretia časť olympiády zo SJL bola najnáročnejšia. Súťažiaci si v úvode vyžrebovali jednotlivé témy ako napr. úvahu, slávnostný príhovor, novinový príspevok, reklamu a pod. Dôležité bolo dodržať tému a sústrediť sa hlavne na prednes a využitie prozodických a mimojazykových prostriedkov. Pri prednese niekedy zaúradovala aj tréma, ale celkovo možno hodnotiť ústne prejavy žiakov veľmi pozitívne.

  A kto napokon zvíťazil? Určite všetci, ktorí nabrali odvahu a olympiády zo SJL sa zúčastnili. Výkony najlepších žiakov boli vyrovnané. Úspešní boli až šiesti riešitelia. Po zrátaní bodov za jednotlivé časti súťaže bolo výsledné poradie takéto: 1. miesto: Zara Trnavská (VIII.B), 2. miesto: Jakub Javorčík (VIII.B), 3. miesto: Matej Vaso (VIII.B)  Všetkým blahoželáme a víťazke Zare Trnavskej želáme veľa úspechov v obvodnom kole olympiády zo SJL.

  Kristína Lacková, IX.A

 • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

  Do galérie Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou boli pridané fotografie.

 • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

  Na 9. november 2018 naši tretiaci a štvrtáci určite tak skoro nezabudnú. Spolu s ich pani učiteľkami sa vybrali na besedu s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou, deťom dobre známou autorkou viacerých kníh pre deti. Stretnutie s pani spisovateľkou bolo od samého začiatku veselé, bezprostredné a zároveň poučné. Deti zaujímalo nielen odkiaľ spisovateľka čerpala námety pre napísanie svojich kníh, ale veľa sa dozvedeli aj o jej záľubách, vzťahu ku zvieratkám a o jej ďalších spisovateľských plánoch. Žiaci sa už teraz tešia na ďalšie knihy a nezbedných hrdinov, ktorých pani spisovateľka zobrazí vo svojich dielach. Niektorí si kúpili knižky od pani spisovateľky, kde im pribudlo venovanie a vlastnoručný podpis, z čoho mali obrovskú radosť. Deti tak s nadšením a s krásnymi zážitkami odchádzali späť do školy. 

  Mgr. Ľ. Goldschutterová

        

         

 • Exkurzia do Banskej Bystrice

  Do galérie Exkurzia do Banskej Bystrice boli pridané fotografie.

 • Exkurzia do Banskej Bystrice

       Dňa 8. novembra sa vybraní žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie do Banskej Bystrice, v rámci ktorej si prezreli výstavu "Veda v hračkách" v Štátnej vedeckej knižnici a zúčastnili sa dvoch workschopov v Stredoslovenskom múzeu.

       V rámci workshopu "Pravekí hrnčiari" sa žiaci zoznámili so životom obyvateľov v dávnej minulosti a prezreli si zbierkové predmety týkajúce sa hrnčiarstva od doby kamennej až po dobu železnú. Potom sa zahrali na hrnčiarov a vyrobili si z hliny vlastné výrobky. Starší žiaci sa zúčastnili workshopu "Zelená sieň", v rámci ktorého sa dozvedeli o histórii Banskej Bystrice, ťažby medi v jej okolí a panovníkovi Thurzovi. Pod vedením lektora múzea podrobne zanalyzovali zachované nástenné maľby na stenách Zelenej siene Thurzovho domu. Dozvedeli sa zaujímavosti o kráľovi Matejovi Korvínovi a jeho žene Beatrix. Potom si zahrali divadielko - kráľ Matej Korvín prichádza s manželkou a kráľovským sprievodom do Banskej Bystrice, aby si vypočul návrhy na zlepšenie ťažby zo strany baníkov. Niektorí žiaci sa prezliekali do kostýmov, ostatní zatiaľ pracovali na návrhoch na zlepšenie. A prijatie kráľom sa mohlo začať.

  Po krátkej prestávke na námestí Banskej Bystrice sa žiaci presunuli do Štátnej vedeckej knižnice. Prezreli si výstavu hračiek, kde pri každej bol vysvetlený fyzikálny princíp, na základe ktorého hračka funguje. S každou hračkou sa mohli pohrať. Potom si žiaci pod odborným vedením prezreli knižnicu, dozvedeli sa o jej možnostiach a činnosti. Starší žiaci mali možnosť nahliadnúť do hudobného átria a zoznámiť sa s tradičnými africkými hudobnými nástrojmi (dažďová palica, hrkálky z kola orechov, plechový bubon a mnohé iné). Na každom si mohli aj zahrať.

   

 • Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

  8. ročník česko-slovenského projektu

  pre základné školy a osemročné gymnáziá

  Cieľ česko-slovenského projektu

     Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

      Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike.

             Tento projekt realizujeme tretí rok . Je to výborný projekt, ktorý nám umožní zaujímavým a pútavým spôsobom nadviazať kontakt s našimi susedmi a kamarátmi s partnerského mesta Ludgeřovice. Záložky vystavujeme vo vestibule našej školy.

  Mgr. Gabika Kéry

   

 • Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ

  Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ

  Dňa 12.11.2018 naša škola organizovala okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: T. Kruček (IV.A), T. A. de Buhr (IV.A), T. Blaško (IV.B), A. L. Laurinc (IV.B), J. Magyar (IV.B), R. Šotek (IV.B), J. Belicová (IV.B), O. Čipková (IV.B), N. Štajerová (IV.B), N. Tokárová (IV.B),  L. Petróczyová (III.B), Z. Komjatyová (III.B). Súpermi našich žiakov boli dve školy: ZŠ J. F. Rimavského z Hnúšte a SZŠ Magán Alapiskola (SZŠ Creative) z Rimavskej Soboty. Každé koedukované družstvo odohralo dva zápasy, naši žiaci bojovali zo všetkých síl a s bilanciou 1 výhra a 1 prehra obsadili pekné  2.miesto. Gratulujeme.

   

  Mgr. Marian Petrok, Mgr. Zdenka Urbancová

 • Halový viacboj všestrannosti

  Halový viacboj všestrannosti

  Dňa 8.11.2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v halovom viacboji všestrannosti v Rimavskej Sobote. V silnej konkurencii si postup na majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v Liptovskom Mikuláši 24.11.2018 vybojovala Zoja Jurčiaková, ktorá vo svojej kategórii obsadila 1.miesto a Martin Košičiar, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na 3.mieste. Na majstrovstvá Slovenska postupovali prví traja pretekári z každej kategórie. Našim športovcom gratulujeme.

  Mgr. Marian Petrok, Mgr. Zdenka Urbancová

 • OZNAM

  Dňa 13.11.2018 /utorok/ bude prerušená dodávka elektriny v našej škole. Vyučovanie  bude skrátené na 5 hodín. Školský bufet bude v prevádzke.  Školská jedáleň nebude fungovať. Žiaci navštevujúci ŠKD si obed zabezpečia vo vlastnej réžii. Prevádzka ŠKD bude skrátená do 15.00 hod.

 • Akcie školy na mesiac november 2018

  6.11. OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY, školské kolo vedomostnej súťaže

   

  8.11. EXKURZIA v rámci Týždňa vedy a techniky do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na výstavu vedeckých a fyzikálnych hračiek pre žiakov 2.stupňa

   

  9.11. BESEDA so slovenskou spisovateľkou Gabrielou Futovou pre žiakov 3. a 4.ročníka v Mestskej knižnici A.H. Škultétyho Tisovec

   

  12.11. VYBÍJANÁ – okresné kolo organizované našou školou, zúčastní sa ho 6 škôl, 1.stupeň

   

  13.11. SKRÁTENÉ VYUČOVANIE na 5 hodín z dôvodu odstávky elektrickej energie, školská jedáleň nebude v prevádzke, ŠKD bude mať tiež skrátenú prevádzku do 15.00 hod.

   

  16.11. FUTSAL – okresné kolo v Hnúšti

   

  19.11. LABYRINT – hudobno-vzdelávací program, 11.30 hod., po skončení idú žiaci domov

   

  21.11. TESTOVANIE 5, celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika

   

  22.11. ŠTVRŤROČNÁ HODNOTIACA PORADA

   

  28.11. OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY, okresné kolo vedomostnej súťaže v Rimavskej Sobote

   

  29.11. VŠEDKOVEDKO – vedomostná súťaž pre žiakov 1.stupňa

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

  zs1tisovec@gmail.com

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3926526

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.