Menu

Školský rámcový učebný plán platný pre 4. ročník a 8. - 9. ročník

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 1099955555 62
prvý cudzí jazyk 3344433 24
druhý cudzí jazyk 122 5
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 1122 6
vlastiveda 111 3
Človek a príroda
fyzika 1112 5
chémia 121 4
biológia 21211 7
Človek a spoločnosť
dejepis 12122 8
geografia 21112 7
občianska náuka 1111 4
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova 111111111 9
Matematika a práca s informáciami
matematika 554455555 43
informatika 1111 4
informatická výchova 111 3
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 1 1
svet práce 11 2
technika 11 2
Umenie a kultúra
výtvarná výchova 22111111 10
hudobná výchova 111111111 9
výchova umením 1 1
Zdravie a pohyb
telesná výchova 2222 8
telesná a športová výchova 33333 15


© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
    Francisciho 803, 98061 Tisovec
  • +421 x 475493207

    zs1tisovec@gmail.com

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3850936

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.