Menu

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ1
Anglický jazyk AJ2
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Enviromenálna ENV
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Individuálna logopedická intervencia ILI
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia z anglického jazyka KAJ
Konverzácia z francúzskeho jazyka KFJ
Konverzácia z nemeckého jazyka KNJ
Konverzácia z ruského jazyka KRJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava PPB
Pohybové hry PHR
Práca s materiálom PBM
Pracovné vyučovanie PRV
Pracovné vyučovanie PVC
Prevencia sociálno-patologických javov PVF
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rečová výchova ReV
Reedukácia a korekcia prejavov v učení RKP
Regionálna výchova o prírode RVP
Regionálna výchova z histórie RVH
Rozumová výchova RoV
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie informatických funkcíí RIF
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RVK
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Rozvíjanie manuálnych zručností RMZ
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Rozvoj manuálnych zručností RMZ
Ruský jazyk R J1
Ruský jazyk RJ2
Slovenský jazyk SLY
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SVY
Správanie SPR
Svet práce SVP
Špeciálna jazyková príprava SJP
Športové hry SPH
Technická výchova TVY
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKH
Umelecká činnosť spevácka UČS
Vecné učenie VEU
Vecné učivo VUC
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova ZMV

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
    Francisciho 803, 98061 Tisovec
  • +421 x 475493207

    zs1tisovec@gmail.com

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3926504

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.