Menu

Školský klub detí Školský rok 2016/2017 Vnútorný poriadok ŠKD

Školský klub detí

ŠKD je zriadený ako súčasť ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec.

Zriaďovateľom  Školského klubu detí pri ZŠ Dr. V. Clementisa (ďalej len ŠKD) je mesto Tisovec. Zriaďovateľ určuje spôsob a výšku poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ŠKD.

ŠKD zabezpečuje pre žiakov, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v ZŠ činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Prevádzka ŠKD

    

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov denne od 11:30 do 16:30 hod. a ranná služba od 6:30 hod. do 7:40 hod. Počas školských prázdnin od 7:30 do 16:00 hod.

Počas letných prázdnin je prevádzka v ŠKD zabezpečená prvé 2 júlové týždne pri počte najmenej 12 prihlásených detí.

Zaraďovanie žiakov

 

Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na  základe písomnej prihlášky podanej zákonnými zástupcami žiaka najneskôr prvý septembrový týždeň. Predbežné počty žiakov sa zisťujú do 30.6. prechádzajúceho školského roka.

O zaradení žiakov do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.

Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásení na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní a žiaci, ktorí sa stravujú v zariadení školského stravovania.

Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.

Do ŠKD môže byť zaradený aj žiak na prechodné obdobie, dĺžka sa vyznačí na rozhodnutí o prijatí.

Na rannú službu môžu prísť aj žiaci, ktorí nie sú prihlásení do ŠKD ale ich rodičia sú zamestnaní. Vychovávateľ vedie presnú evidenciu o dochádzke žiakov.

Na letnú činnosť ŠKD môžu byť prijatí aj žiaci, ktorí na základe rozhodnutia riaditeľa školy začnú od septembra plniť povinnú školskú dochádzku v našej škole. / predškoláci/

Dochádzka žiakov

 

Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu žiakov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

Žiaka možno v priebehu školského roka prihlásiť a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

Žiak je z ŠKD uvoľnený len  na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu.

Za príchod žiaka do ranného klubu zodpovedá zákonný zástupca.

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

 

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 7.- € mesačne na jedného žiaka.

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vždy do 10. v mesiaci. Za mesiac december je potrebné uhradiť platbu už v mesiaci november.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD.

Po predložení dokladov o sociálnej podpore vo výnimočných prípadoch, môže riaditeľ školy rozhodnúť o znížení príspevku na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD.

 

Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD za dva mesiace a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení žiaka z klubu.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
    Francisciho 803, 98061 Tisovec
  • +421 x 475493207

    zs1tisovec@gmail.com

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3926437

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.